Home » Vakantiewoning » Voorwaarden

Voorwaarden Vakantiewoning

 

Gezien het feit dat deze woning wordt alleen nog maar voor langere perioden verhuurd wordt, vast of tijdelijk ter overbrugging,
is onderstaande tekst niet meer geheel van toepassing !!


Algemene reservering- en huurvoorwaarden vakantiewoning Gulpen-Wittem 2013


Algemeen
:

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Al deze voorwaarden hebben betrekking op vakantiewoning “Gulpen-Wittem”, in deze voorwaarden verder aangeduid als woning.

D.m.v. uw betaling aan verhuurder verklaart u met de onderstaande voorwaarden akkoord te gaan.

 

Locatie Vakantiewoning “Gulpen-Wittem”:

Kolmonderstraat 4, 6286 CE Nijswiller (Gulpen-Wittem)
Gratis parkeer mogelijkheid voor 2 auto’s, direct voor uw deur.

 

Reserveren:

U kunt bij ons telefonisch of per e-mail reserveren.
Iedere reserveringsopdracht wordt door ons in tweevoud per e-mail of per post bevestigd.
De huurder dient binnen 10 dagen één exemplaar ondertekend retour te zenden.
Na deze bevestiging is uw reservering bindend.

 

Betaling:

Deze betaling, inclusief  € 150,00 borg, dient u te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van onze  schriftelijke bevestiging.
Bij niet tijdige betaling wordt u eenmalig per telefoon of e-mail hierop attent gemaakt.
Daarna zijn wij gerechtigd de boeking van de gereserveerde woning te annuleren.
Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Annuleringsverzekering en verplichte Wettelijke aansprakelijkheids -verzekering:

Wij adviseren u om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekering.
Indien u deze niet heeft, zijn alle gemaakte kosten m.b.t. annulering en eventuele schade voor uw eigen rekening.
Controleer ook of uw Aansprakelijkheidsverzekering ( WA -verzekering) dekking biedt voor aansprakelijkheid in verband met het huren van een vakantiewoning.

Annulering door huurder:

Annulering dient telefonisch en schriftelijk plaats te vinden.
Direct na ontvangst van uw schriftelijke annulering, zenden wij u een annuleringsbevestiging / factuur.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt er 30% van het totale bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering, binnen 6 weken, voor aanvang van de huurperiode, wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
Annulering binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt de hele huursom in rekening gebracht.

Annulering door verhuurder:

Indien enige omstandigheid ons dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal u hiervan direct telefonisch en indien mogelijk schriftelijk, in kennis worden gesteld en indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.

Bij  het niet aanvaarden van dit alternatief, of het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zullen wij u onmiddellijk het reeds door u betaalde bedrag terugstorten. U als huurder heeft niet meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Dag van aankomst:

Op de dag van aankomst bent u van harte welkom vanaf 15.00uur.
Andere aankomsttijden alleen in overleg met verhuurder.
Op de dag van aankomst ontvangt u op vertoon van uw legitimatiebewijs en reserveringsformulier, de sleutel van uw vakantiewoning.
Na een gezamenlijke rondleiding door de woning en controle van de inventaris lijst, kunt u genieten van een fijne vakantie.

Dag van vertrek:

Op de dag van vertrek dient u, na een gezamenlijke inspectie met de verhuurder, de woning om 11.00 uur te verlaten en de sleutel weer in te leveren bij de verhuurder.
Bij het vertrek dient de huurder de woning veegschoon en netjes achter te laten.

Dit houdt in dat:
- Keuken:
                -Alle servies, bestek, glaswerk e.d. afgewassen, gedroogd en
                 opgeborgen wordt in desbetreffende keukenkast.

                - De koelkast leeg en schoon is.

                - Elektrische keukenapparatuur zoals de  magnetron, oven,
                  koffiezetter en gasfornuis schoon zijn.

- Afval gesorteerd verwijderd wordt:

                - GFT- afval in de groene container,

                - Restafval in de grijze container.

                - Oud glaswerk, plastic  en oud papier in de kelder, in desbetreffende
                  sorteerbak.

- Tuinmeubels en parasols in tuinhuis opbergen.

- Alle ramen en deuren, ook van het tuinhuis, gesloten zijn.

 

Niettemin behoud de verhuurder zich het recht voor, een extra bedrag met de borgsom te verrekenen, indien de eindschoonmaak, door huurder verplicht, niet naar behoren is verricht.

 

* Indien u eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt er geen restitutie plaats.

 

Bijkomende kosten en borgsom:

Energiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen maar wij  verzoeken u hier  bewust  mee om te gaan.

Spaar het milieu:

- Laat geen onnodig licht branden.

- Laat geen onnodig water weglopen.

- Zet de vaatwasser, wasmachine en droger bij voorkeur s’ avonds na 21.00 uur aan.

 

Bedlinnen en opgemaakte bedden zijn bij de huurprijs inbegrepen.

 

Baddoeken en keukenlinnen mag van thuis meegebracht worden.

Indien huurder dit wenst kan hij deze ook bij de verhuurder huren tegen een bedrag van:

- Baddoekenset bestaande uit: 1 grote en 1 kleine badhanddoek á € 4,50 per
  persoon per set.

- Keuken en theedoekset bestaande uit: 1 keukendoek, 2 gastendoekjes en
  2 theedoeken á € 3,50 per set.

 

Wasmachine en droger:

Gebruik is alleen op afspraak mogelijk en tegen contante betaling van € 4,50 per wasbeurt c.q. machine.

 

Verhuurder vraagt een borgsom van € 150,00 voor de gehele woning.

Voor schade toegebracht aan de woning en/of inrichting en inboedel van de woning, wordt de huurder aansprakelijk gesteld. Reparatiekosten of de kosten voor vervanging worden de huurder op de borgsom in mindering gebracht.

De borgsom wordt, na het volgens onze regels schoon en netjes achterlaten van de woning, binnen een week na eindigen van de huurperiode teruggestort op uw rekeningnummer.

 

Gebruik van de woning:

Wij gaan er vanuit dat u onze vakantiewoning netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.

 

*Roken is in de hele woning niet toegestaan, hiervoor kunt u naar buiten gaan!


Houdt u zich niet aan deze voorwaarde dan wordt de borgsom niet gecrediteerd.

Huisdieren zijn in onze woning alleen toegestaan na overleg met verhuurder !

Loop niet met speciale fietsschoenen en/of hakken, door de woning,

deze a.u.b. buiten aan en uit doen !

Fietsen kunt u via de inrit van huisnummer 2, achterom brengen, deze mogen in het afsluitbaar tuinhuisje, gestald worden.     

Met de fiets binnendoor en/ of stalling van fietsen in de woning, is niet toegestaan!

 

Voor uw  veiligheid is deze woning voorzien van rookmelders, brandblussers en een blusdeken.

Bij het misbruik maken van deze brandblussers c.q. blusdeken en het verbreken van het zegel en of borging, zullen wij de kosten en de eventuele vervolgschaden, bij u in rekening brengen !

 

Indien de brand c.q. rookmelders inwerking treden, blijf dan vooral kalm, verlaat zo snel mogelijk het pand en bel eventuele nooddiensten.

 

Nachtrust geldt van 22.00uur s’ avonds tot 7.00uur s’ morgens.

 

Wees zuinig op de toegangssleutels;

Maak ramen en deuren zachtjes dicht;

Zorg dat omwonenden geen hinder van u ondervinden;

Sluit alle ramen en deuren steeds zorgvuldig, wanneer u de woning verlaat, al is dit maar voor korte tijd;

U draagt zorg voor het sanitair en zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, douche en wc, vloeistoffen gieten of aanbrengen die het materiaal aantasten, verstopping veroorzaken of de goede werking verstoren. (Frituurvet, maandverband, incontinentiemateriaal en tampons…etc);

De woning is standaard ingericht voor 8 tot 10 personen;
Bij 10 personen slapen 2 personen op luchtmatrassen;

Het juiste aantal personen dient van te voren aan ons kenbaar gemaakt te worden;

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden;

Verblijf van meer personen in de woning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan, zonder onze toestemming en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden;

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid -of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris- behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw buiten maaltijd-, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid:


U, als huurder, bent aansprakelijk voor het correct gebruik van de woning.

Huurder is volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Ook dient u de gebreken die niet door uw toedoen zijn ontstaan, meteen te melden bij de verhuurder.

Breuk van goederen of schade aan inventaris of huis dient door u te worden vergoed. Schade wordt in eerste instantie in mindering gebracht op de borgsom. Is er meer schade, dan zal de verhuurder de niet gedekte schade bij de huurder verhalen.
Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden.
Calamiteiten en schade dienen direct door de huurder aan de verhuurder gemeld te worden. Huurder geeft op het huurcontract door middel van ondertekening aan dat hij in het bezit is van een geldig, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.
Verder heeft verhuurder het recht, de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen van huurder worden vernield, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.

Indien huurder/ gezinsleden en medehuurders, de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder, ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

 

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

- De gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.

- Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen
  veronaangenamen.

- Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw
  eigendommen.

 

 

Klachten:

Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij het huis en inventaris met grote zorgvuldigheid onderhouden.

Als in de woning iets niet in orde blijkt te zijn, geef dit dan door aan de verhuurder.

De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Indien de situatie ter plaatse niet tot uw tevredenheid kan worden geregeld, dan bent u verplicht binnen 3 dagen na het betrekken van de woning, dit aan de verhuurder kenbaar te maken. Mocht u alsnog een klacht willen indienen, dient deze binnen 1 maand na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Indien u zonder overleg met verhuurder, zelfstandig de door u gehuurde vakantiewoning verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.
 

Gegevens verhuurder:

Familie Kaelen
Mobiel: 06-54751557
E-mail: andrekaelen@gmail.com
Website: www.vakantiewoninggulpen-wittem.nl